Geschiedenis

Geschiedenis

Het Diaconaal Platform Westland (DPW) is in 2007 in het leven geroepen bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Bij wet was geregeld dat er per gemeente een WMO-raad opgericht moest worden. Verschillende kerken waren van mening dat aan de de gezamenlijke diaconieën en Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s) een plaats in de WMO-raad toekwam. Uiteindelijk werden er 3 plaatsen toegewezen aan vertegenwoordigers van het DPW, waarvan 1 plaats aan een vertegenwoordiger van de moskee-vereniging in Naaldwijk.
Naast de vertegenwoordiging in de WMO-raad was er ook een vertegenwoordiging in de Participatieraad van de gemeente.
In beide raden werd er gevraagd en ongevraagd advies gegeven m.b.t. beleidsvoornemens en uitvoeringszaken.
Vanaf begin 2007 heeft het DPW halfjaarlijks vergaderd met de aangesloten organisaties, waarbij onderwerpen welke spelen in het Sociaal Domein aan de orde kwamen. Veelal worden deze zaken toegelicht door een ambtenaar van de gemeente Westland, maar ook wel door een medewerker van VITIS Welzijn of andere welzijnsorganisatie.
Per 1-3-2016 zijn beide raden opgegaan in de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW). In deze raad heeft het DPW geen vertegenwoordiging meer en zitten de leden er op eigen titel.
Informatie over het ASDW en haar adviezen vindt u op de site van de adviesraad.